Dnes je a svátek slaví . Mapa

3. 6. Tamara

Zítra: Dalibor
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře


Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:
  Pondělí   7:00 - 12:00    13:00 - 16:00 hod.
  Úterý       7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
  Středa     7:00 - 12:00    13:00 - 16:00 hod.
  Čtvrtek    7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
  Pátek      7:00 - 12:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 582 357 130
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@urcice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.


Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:
Pondělí    7:00 - 12:00     13:00 - 16:00 hod.
Úterý       7:00 - 12:00      13:00 - 17:00 hod.
Středa     7:00 - 12:00      13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek    7:00 - 12:00      13:00 - 17:00 hod.
Pátek      7:00 - 12:00     

Telefonické podání: pevná linka - 582 357 130
Poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
Elektronicky na e-mail: podatelna@urcice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: mbhbath
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.


Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.


Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.


Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací.

a)      Úhrada za pořízení fotokopie a tisku:

 • Černobílá kopie A4 jednostranně                        4,- Kč
 • Černobílá kopie A4 oboustranně                         6,- Kč
 • Černobílá kopie A3 jednostranně                        8,- Kč
 • Černobílá kopie A3 oboustranně                       10,- Kč   
 • Barevná kopie A4 jednostranně                        10,- Kč
 • Barevná kopie A4 oboustranně                         20,- Kč
 • Barevná kopie A3 jednostranně                        20,- Kč
 • Barevná kopie A3 oboustranně                         30,- Kč

b)      Kopírování na jiné nosiče informací:

 • CD a DVD                                                                   60,- Kč 

c)      Náklady za poštovné

 • dle platného poštovního sazebníku.

d)      Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

 • úhrada za hodinu vyhledávání informací                  200,- Kč

Formuláře:


Výroční zpráva o poskytování informací


Žádosti o poskytnutí informace v roce 2022

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2021

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2020

0

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2019

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2018

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2017

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2016

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2015

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2014

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

1122284