Změna velikosti písma

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky
Sazebník úhrad za poskytování informací
Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání na Obecním úřadě v úředních hodinách
 2. Telefonické podání: +420 582 357 130
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@urcice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.
Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách
 2. Telefonické podání: +420 582 357 130
 3. Poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
 4. Elektronicky na e-mail: podatelna@urcice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 5. Elektronicky datovou schránkou: mbhbath

Elektronickou podatelnou
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací.
a)      Úhrada za pořízení fotokopie a tisku:
 • Černobílá kopie A4 jednostranně                        4,- Kč
 • Černobílá kopie A4 oboustranně                         6,- Kč
 • Černobílá kopie A3 jednostranně                        8,- Kč
 • Černobílá kopie A3 oboustranně                       10,- Kč   
 • Barevná kopie A4 jednostranně                        10,- Kč
 • Barevná kopie A4 oboustranně                         20,- Kč
 • Barevná kopie A3 jednostranně                        20,- Kč
 • Barevná kopie A3 oboustranně                         30,- Kč
b)      Kopírování na jiné nosiče informací:
 • CD a DVD                                                                   60,- Kč 
c)      Náklady za poštovné
 • dle platného poštovního sazebníku.
d)      Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
 • úhrada za hodinu vyhledávání informací                  200,- Kč

Formuláře:


Výroční zpráva o poskytování informací


Žádosti o poskytnutí informace v roce 2022

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2021

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2020

0

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2019

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2018

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2017

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2016

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2015

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2014