Změna velikosti písma

25. 5. Viola

Zítra: Filip
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dotace

Dotace

Logo_kraje_na_web.jpg

Projekt „Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Určice“ je spolufinancováno z dotace Olomouckého kraje.

Přijatá dotace byla využita na částečnou úhradu nákladů na pořízení jednoho kusu zásahového oděvu, zásahové obuvi, zásahových rukavic a zásahové kukly.

 


Logo_kraje_na_web.jpg

Projekt „Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Určice“ je spolufinancováno z dotace Olomouckého kraje.

Přijatá dotace byla využita na částečnou úhradu nákladů na pořízení automatizovaného defibrilátoru AED a sady dětských elektrod.


Snímek obrazovky 2022-05-05 130830.png


Novostavba_MS_v_arealu_ZS_Urcice_publicita_WEB-page-001.jpg


Bez názvu.jpg

Sociální bydlení v obci Určice

Název projektu:  "Sociální bydlení v obci Určice"

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005764.

Cílem  projektu je vytvořit dostupné nájemní bydlení v obci Určice, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

Celkové náklady projektu: 3.439.161,- Kč

Výše dotace: 3.148.195,50 Kč
Realizace projektu: 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.


Bez názvu.jpg

Modernizace odborných učeben ZŠ Určice

 

Název projektu: "Modernizace odborných učeben ZŠ Určice"

reg.č.projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005741.

 

Cílem projektu je  zmodernizovat a vybudovat odborné učebny pro přírodní vědy (fyzika, chemie, zeměpis, cizí jazyky). Projekt zajišťuje celou konektivitu školy. V rámci projektu jsou vybaveny učebny moderní informační technikou, vhodnými didaktickými pomůckami (stavebnice pro rozvoj robotiky), které budou u žáků rozvíjet jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Rovněž projekt řeší bezbariérovost, což umožní začlenění všech sociálně znevýhodněných skupin.

Celkové náklady projektu: 6.192.805,- Kč

Výše dotace: 5. 573.524,50 Kč

Realizace projektu: 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropských fondem pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.


Logo_kraje_na_web.jpg

 

V roce 2013 opět významným způsobem pomohl určickým hasičům olomoucký kraj, který poskytnutím dotace ve výši 28.000,- umožnil naší jednotce pořídit další nové vybavení osobními ochrannými pomůckami, a to zásahovými přilbami, rukavicemi, opasky, obuví, kuklami a karabinami v celkové hodnotě téměř 60 tisíc korun.


Finanční prostředky na zakoupení věcného vybavení

Dotace Olomouckého kraje

Logo_kraje_na_web.jpg

 Dotace JSDH Určice 2015

V roce 2017 Olomoucký kraj poskytl obci Určice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 23.000,- Kč na zakoupení vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Určice. Z dotace byl pořízen dýchací přístroj s příslušenstvím. Celkové náklady na pořízení tohoto vybavení činily 46.019,- Kč.


Dotace JSDH Určice 2017

Logo_kraje_na_web.jpg


Projekt "Demolice objektu Určice čp. 79" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace činila 457.751,- Kč.

logo.png


V roce 2017 získala obec dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci "Určice - rekonstrukce části rozvodu VO". Dotace činila 334.284,- Kč. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017.
                                                                      efekt-logo_v100px.gif           

Určice - Rekonstrukce části rozvodu VO


V roce 2018 získala obec dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci "Sběrný dvůr Určice". Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 308 t/rok.  Dotace činila 2.687.470,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sběrný dvůr Určice


 V roce 2018 získala obec dotaci z Ministerstva  životního prostředí na projekt "Podpora domácího kompostování v obci Určice". Předmětem podpory je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 274,5 t/rok. Dotace činila 2.138.971,- Kč.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci  Operačního programu Životní prostředí.

Podpora domácího kompostování v obci Určice


Název projektu:  "Sociální bydlení v obci Určice", reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005764.
Cílem  projektu je vytvořit dostupné nájemní bydlení v obci Určice, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením  vstup do nájemního vztahu.
Celkové náklady projektu: 3.439.161,-  Kč.
Výše dotace: 3.148.195,50 Kč
Realizace projektu: 2018 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Sociální bydlení v obci Určice

IROP_CZ_RO_B_C RGB.png


V roce 2018 získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Určice". Cílem projektu je zmodernizovat a vybudovat odborné učebny pro přírodní vědy (fyzika, chemie, zeměpis, cizí jazyky). Projekt zajišťuje celou konektivitu školy. V rámci projektu budou vybaveny učebny moderní informační technikou, vhodnými didaktickými pomůckami  (stavebnice pro rozvoj robotiky), které budou u žáků rozvíjet jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Rovněž projekt řeší bezbariérovost, což umožní začlenění všech sociálně znevýhodněných skupin. Dotace činila 5.573.524,50 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.png


Logo_kraje_na_web.jpg 

Dotace JSDH Určice 2018

V roce 2018 poskytl Olomoucký kraj obci Určice účelovou investiční dotaci ve výši 100.000,- Kč na nákup hasičského dopravního automobilu DA L1Z.

Foto DA 1.jpg Foto DA 2.jpg   Foto DA.jpg

 


Obnova krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích
V roce 2018 poskytl Olomoucký kraj obci Určice neinvestiční dotaci na obnovu krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích v celkové výši    250.000,- Kč.
V roce 2018 poskytlo Ministerstvo kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností neinvestiční dotaci na obnovu krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích v celkové výši 289.000,- Kč.

 Schody1.jpg Schody2.jpg   Schody3.jpg  Schody4[2].jpg Schody5.jpg 

Logo_kraje_na_web.jpg


POV.png

V roce 2020 poskytl Olomoucký kraj obci Určice investiční dotaci na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení - místní část Trpínky" ve výši 500.000,- Kč z Programu obnovy venkova.


Obec připravila projektovou dokumentaci na chodníky v ulici Výšovická a Dětkovská. V současné době se čeká na vydání stavebního povolení a připravuje se podání žádosti o dotaci z MAS Prostějov venkov o.p.s.


V současné době obec Určice připravuje podání žádosti o podporu z MAS PV venkov o.p.s. Fyzická realizace komunikace pro pěší od křižovatky III/37772 a III/37762 směrem k mostu je plánovaná na jaro 2022.


Logo_kraje_na_web.jpg

Stavba „Určice - výstavba sportovního areálu“ je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje

publicita.PNG

„Projekt „Určice - výstavba sportovního areálu“ byl spolufinancován v roce 2022 z prostředků Národní sportovní
agentury“


Dotace Olomoucký kraj-1.jpg Dotace Olomoucký kraj_01.jpg Výstřižek.PNG

 


Bez názvu.png  Logo_kraje_na_web.jpg 
 v  roce 2019 poskytl obci Určice investiční dotaci ve výši 1 600.000,- Kč na  „Výstavbu kanalizace a ČOV Určice
 z dotačního titulu Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací.


datace.PNG 


2109151039-Určice (1)-page-001.jpg

Hlavním cílem projektu je pořízení vybavení pro činnost sportovních družstev mužů, žen a dětí SDH Určice a pořízení  mobilního  vybavení pro kulturní a společenské akce pořádané obcí ve spolupráci s místními spolky. Celkové výdaje projektu činí 460.733,-Kč, přiznaná dotace je ve výši 368.586,- Kč.


V roce 2021 poskytl Olomoucký kraj obci Určice účelovou investiční dotaci ve výši 23.100 Kč na pořízení lafetové proudnice k cisternové automobilové stříkačce. Celkové náklady činily 67.397,- Kč.

IMG-20211115-WA0000.jpg IMG-20211115-WA0001.jpg

logo POV.png

Logo_kraje_na_web.jpg


V roce 2021 poskytl Olomoucký kraj obci Určice investiční dotaci na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení - místní část Dubské" ve výši 500.000,- Kč z  Programu obnovy venkova.

logo POV.png

Logo_kraje_na_web.jpg


V roce 2021 poskytl Olomoucký kraj obci Určice účelovou investiční dotaci ve výši 300.000,- Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Celkové náklady činily 6.503.750,- Kč.

Obrázek1.jpg
IMG-20211221-WA0000.jpg
IMG-20211221-WA0002.jpg
IMG_20211124_085928.jpg
 

 

Logo_kraje_na_web.jpg


publicita-page-001.jpg