Dnes je a svátek slaví . Mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dotace

Dotace

Novostavba_MS_v_arealu_ZS_Urcice_publicita_WEB-page-001.jpg

logo_olomouckraj[1].jpgV roce 2013 opět významným způsobem pomohl určickým hasičům olomoucký kraj, který poskytnutím dotace ve výši 28.000,- umožnil naší jednotce pořídit další nové vybavení osobními ochrannými pomůckami, a to zásahovými přilbami, rukavicemi, opasky, obuví, kuklami a karabinami v celkové hodnotě téměř 60 tisíc korun.

Finanční prostředky na zakoupení věcného vybavení

Dotace Olomouckého kraje

logo_olomouckraj[1].jpg

 Dotace JSDH Určice 2015

V roce 2017 Olomoucký kraj poskytl obci Určice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 23.000,- Kč na zakoupení vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Určice. Z dotace byl pořízen dýchací přístroj s příslušenstvím. Celkové náklady na pořízení tohoto vybavení činily 46.019,- Kč.

Dotace JSDH Určice 2017

 

Projekt "Demolice objektu Určice čp. 79" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace činila 457.751,- Kč.

logo.png

 

V roce 2017 získala obec dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci "Určice - rekonstrukce části rozvodu VO". Dotace činila 334.284,- Kč. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017.
                                                                      efekt-logo_v100px.gif           

Určice - Rekonstrukce části rozvodu VO

 V roce 2018 získala obec dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci "Sběrný dvůr Určice". Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 308 t/rok.  Dotace činila 2.687.470,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sběrný dvůr Určice

 V roce 2018 získala obec dotaci z Ministerstva  životního prostředí na projekt "Podpora domácího kompostování v obci Určice". Předmětem podpory je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 274,5 t/rok. Dotace činila 2.138.971,- Kč.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci  Operačního programu Životní prostředí.

Podpora domácího kompostování v obci Určice

Název projektu:  "Sociální bydlení v obci Určice", reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005764.
Cílem  projektu je vytvořit dostupné nájemní bydlení v obci Určice, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením  vstup do nájemního vztahu.
Celkové náklady projektu: 3.439.161,-  Kč.
Výše dotace: 3.148.195,50 Kč
Realizace projektu: 2018 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Sociální bydlení v obci Určice

IROP_CZ_RO_B_C RGB.png

V roce 2018 získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Určice". Cílem projektu je zmodernizovat a vybudovat odborné učebny pro přírodní vědy (fyzika, chemie, zeměpis, cizí jazyky). Projekt zajišťuje celou konektivitu školy. V rámci projektu budou vybaveny učebny moderní informační technikou, vhodnými didaktickými pomůckami  (stavebnice pro rozvoj robotiky), které budou u žáků rozvíjet jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Rovněž projekt řeší bezbariérovost, což umožní začlenění všech sociálně znevýhodněných skupin. Dotace činila 5.573.524,50 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 Dotace JSDH Určice 2018

logo_olomouckraj[1].jpg

V roce 2018 poskytl Olomoucký kraj obci Určice účelovou investiční dotaci ve výši 100.000,- Kč na nákup hasičského dopravního automobilu DA L1Z.

Foto DA 1.jpg Foto DA 2.jpg   Foto DA.jpg

 Obnova krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích
 
V roce 2018 poskytl Olomoucký kraj obci Určice neinvestiční dotaci na obnovu krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích v celkové výši    250.000,- Kč.
V roce 2018 poskytlo Ministerstvo kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností neinvestiční dotaci na obnovu krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích v celkové výši 289.000,- Kč.

 Schody1.jpg Schody2.jpg   Schody3.jpg  Schody4[2].jpg Schody5.jpg 

Logo_kraje_na_web.jpgPOV.png

V roce 2020 poskytl Olomoucký kraj obci Určice investiční dotaci na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení - místní část Trpínky" ve výši 500.000,- Kč z Programu obnovy venkova.

Obec připravila projektovou dokumentaci na chodníky v ulici Výšovická a Dětkovská. V současné době se čeká na vydání stavebního povolení a připravuje se podání žádosti o dotaci z MAS Prostějov venkov o.p.s.

V současné době obec Určice připravuje podání žádosti o podporu z MAS PV venkov o.p.s. Fyzická realizace komunikace pro pěší od křižovatky III/37772 a III/37762 směrem k mostu je plánovaná na jako 2022.

Dotace Olomoucký kraj-1.jpg Dotace Olomoucký kraj_01.jpg Výstřižek.PNG

 

Bez názvu.png  logo_olomouckraj[1].jpg 
 v  roce 2019 poskytl obci Určice investiční dotaci ve výši 1 600.000,- Kč na  „Výstavbu kanalizace a ČOV Určice
 z dotačního titulu Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací.

datace.PNG 

2109151039-Určice (1)-page-001.jpg

Hlavním cílem projektu je pořízení vybavení pro činnost sportovních družstev mužů, žen a dětí SDH Určice a pořízení  mobilního  vybavení pro kulturní a společenské akce pořádané obcí ve spolupráci s místními spolky. Celkové výdaje projektu činí 499.972,-Kč, přiznaná dotace je ve výši 399.977,- Kč.

Změna velikosti písma

25. 10. Beáta

Zítra: Erik

Návštěvnost stránek

966399